Giới thiệu chung

Phòng – Trung tâm – Viện – Thư viện

Phòng Chính trị -
Công tác Sinh viên

 • Trưởng Phòng:
  ThS. Đinh Hồng Vân
 • Phó Trưởng phòng:
  ThS. Phạm Hữu Nghĩa

Phòng Đào tạo Đại học

 • Trưởng phòng:
  ThS. Nguyễn Phước Đại
 • Phó Trưởng phòng:
  ThS. Tăng Phước Đại
 • Phó Trưởng phòng:
  ThS. Võ Thanh Bình Em

Phòng Tổ chức - Hành chính

 • Trưởng phòng:
  ThS. Nguyễn Quốc Hưng
 • Phó Trưởng phòng:
  ThS. Nguyễn Thị Thúy Hằng
 • Phó Trưởng phòng:
  ThS. Đinh Diệu Thúy

Phòng Kế hoạch - Tài chính

 • Trưởng phòng - Kế toán trưởng:
  Ông Phạm Phúc Huy
 • Phó Trưởng phòng:
  ThS. Vũ Thị Diệp Chi

Phòng Tuyển sinh

 • Trưởng phòng:
  ThS. Chung Quốc Phong

Phòng Đối ngoại

 • Trưởng phòng:
  ThS. Nguyễn Thị Thiều
Bộ phận Hợp tác quốc tế:
Bộ phận Quan hệ doanh nghiệp:

Phòng Khảo thí -
Bảo đảm chất lượng giáo dục

 • Trưởng phòng:
  ThS. Lê Thị Tuyết Anh
 • Phó Trưởng phòng:
  ThS. Nguyễn Đỗ Bích Ngọc

Phòng Quản trị
Cơ sở vật chất

 • Trưởng phòng:
  ThS. Huỳnh Thị Nhi
 • Phó Trưởng phòng:
  ThS. Bùi Thị Châu Giang

Phòng Thanh tra - Pháp chế

 • Phó Trưởng phòng:
  ThS. Đặng Văn Sĩ

Phòng Đào tạo Sau đại học -
Khoa học Công nghệ

 • Trưởng phòng:
  PGS.TS Nguyễn Phi Khứ
 • Phó Trưởng phòng:
  ThS. Nguyễn Văn Xanh

Phòng Tạp chí

 • Trưởng phòng:
  PGS.TS Trần Văn Lăng

Trung tâm Truyền thông -
Tổ chức Sự kiện

 • Giám đốc:
  ThS. Hồ Thùy Dung
 • Phó Giám đốc:
  ThS. Nguyễn Duy Trung

Trung tâm
Công nghệ thông tin - Dữ liệu

 • Giám đốc:
  ThS. Đặng Quốc Tuấn

Trung tâm
Ngoại ngữ - Tin học

 • Giám đốc:
  ThS. Hoàng Mộng Long
 • Phó Giám đốc:
  Bà Lý Thảo Linh

Viện Đào tạo &
Nghiên cứu ứng dụng

 • Viện trưởng:
  PGS. TS. Nguyễn Ngọc Vũ

Thư viện

 • Chủ nhiệm:
  Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy
icon-bar